Algemene voorwaarden

Een Bijzonder Gewoon Gezin
Haarlem
KVK: 90465067
BTW nr: NL865325352B01
Bank: NL09 SNSB 8840 5553 58


info@eenbijzondergewoongezin.nl
www.eenbijzondergewoongezin.nl

Artikel 1. Definities 

 1. 1. Een bijzonder gewoon gezin
  2. Koper: degene met wie Een Bijzonder Gewoon Gezin een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Een Bijzonder Gewoon Gezin en consument samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als natuurlijk persoon handelt. 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Een Bijzonder Gewoon Gezin.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uitdrukkelijk uit. 

Artikel 3. Prijzen 

 1. Alle prijzen die Een Bijzonder Gewoon Gezin hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders – schriftelijk – overeengekomen door partijen. 
 2. Alle prijzen die Een Bijzonder Gewoon Gezin hanteert voor haar producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Een Bijzonder Gewoon Gezin te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Een Bijzonder Gewoon Gezin niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Een Bijzonder Gewoon Gezin heeft het recht de prijzen aan te passen als veranderende kosten voor de producten daartoe aanleiding geven.
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Een Bijzonder Gewoon Gezin (schriftelijk) op te zeggen indien voornoemde partij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4. Betalingen en betalingstermijn 

 1. Een Bijzonder Gewoon Gezin mag bij het aangaan van de overeenkomst door online dan wel per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verwachten dat de betaling uiterlijk binnen zeven (7) dagen na factuur of opdrachtdatum wordt voldaan. 
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de consument het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Een Bijzonder Gewoon Gezin de consument een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Een Bijzonder Gewoon Gezin behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5. Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Een Bijzonder Gewoon Gezin gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Een Bijzonder Gewoon Gezin. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Een Bijzonder Gewoon Gezin haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Een Bijzonder Gewoon Gezin op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Een Bijzonder Gewoon Gezin, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Een Bijzonder Gewoon Gezin te betalen.

Artikel 6. Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Een Bijzonder Gewoon Gezin gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. Een Bijzonder Gewoon Gezin roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Een Bijzonder Gewoon Gezin, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Artikel 7. Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 

– Het product niet is gebruikt
– Het product in originele staat verkeert en geen gebreken vertoont door onzorgvuldig gebruik van de consument
– De originele verpakking aanwezig is
– De consument niet heeft afgezien van haar herroepingsrecht

 1. De bedenktijd van 7 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  – De dag inbegrepen nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 online bestelling, zodra de consument het eerste product heeft ontvangen.
  – Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen.
 2. De consument kan haar beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@eenbijzondergewoongezin.nl, of via het contactformulier via de website van Een Bijzonder Gewoon Gezin www.eenbijzondergewoongezin. 
 3. De consument is verplicht om het product binnen 7 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Een Bijzonder Gewoon Gezin, bij gebreken waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 4. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant.
 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Een Bijzonder Gewoon Gezin deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige en juiste beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Een Bijzonder Gewoon Gezin heeft geretourneerd. 
 6. Voor aankopen die gedaan zijn op afspraak of zijn afgehaald gelden andere voorwaarden als voor aankopen die online zijn geplaatst. De consument heeft een bedenktijd van 7 dagen en is verplicht om binnen 7 dagen zijn herroepingsrecht herkenbaar te maken. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@eenbijzondergewoongezin.nl, of via het contactformulier via de website van Een Bijzonder Gewoon Gezin www.eenbijzondergewoongezin. 

Artikel 8. Opschortingsrecht 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9. Retentierecht

 1. Een Bijzonder Gewoon Gezin kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Een Bijzonder Gewoon Gezin heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Een Bijzonder Gewoon Gezin. 
 3. Een Bijzonder Gewoon Gezin is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Artikel 10. Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Een Bijzonder Gewoon Gezin te verrekenen met een vordering op Een Bijzonder Gewoon Gezin. 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Een Bijzonder Gewoon Gezin blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Een Bijzonder Gewoon Gezin op grond van wat voor met Een Bijzonder Gewoon Gezin gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot de betalingsverplichting geheel is voldaan kan Een Bijzonder Gewoon Gezin zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugvorderen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins bezwaren.
 4. Indien Een Bijzonder Gewoon Gezin een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Een Bijzonder Gewoon Gezin het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 12. Levering

 1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Een Bijzonder Gewoon Gezin het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Een Bijzonder Gewoon Gezin kan tegenwerpen.

Artikel 13. Levertijd 

 1. De door Een Bijzonder Gewoon Gezin opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Een Bijzonder Gewoon Gezin. 
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Een Bijzonder Gewoon Gezin niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 14. Feitelijke levering 

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Artikel 15. Transportkosten 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 16. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Een Bijzonder Gewoon Gezin niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Een Bijzonder Gewoon Gezin, bij gebreke waarvan Een Bijzonder Gewoon Gezin niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Artikel 17. Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Artikel 18. Garantie 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor  Een Bijzonder Gewoon Gezin enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van derden die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Artikel 19. Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
  – Ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele aankoopbon.
  – Het product wordt teruggebracht in de -waar mogelijk- originele verpakking
  – Het product is niet gebruikt.

Artikel 20. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Een Bijzonder Gewoon Gezin voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Een Bijzonder Gewoon Gezin heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Een Bijzonder Gewoon Gezin tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Een Bijzonder Gewoon Gezin tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 21. Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Een Bijzonder Gewoon Gezin. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien gewenst door de klant en voor zover van toepassing, retourneert Een Bijzonder Gewoon Gezin de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Een Bijzonder Gewoon Gezin redelijkerwijs verlangde informatie of gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op.

Artikel 22. Duur van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd die nodig is om een product bij de klant te bezorgen, met inachtneming van de gestelde retourtermijn.

Artikel 23. Intellectueel eigendom 

 1. Een Bijzonder Gewoon Gezin behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Een Bijzonder Gewoon Gezin (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

Artikel 24. Geheimhouding 

 1. Zie privacy statement op www.eenbijzondergewoongezin.nl

Artikel 25. Vrijwaring 

 1. De klant vrijwaart Een Bijzonder Gewoon Gezin tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Een Bijzonder Gewoon Gezin geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 26. Klachten 

 1. De klant dient een door Een Bijzonder Gewoon Gezin geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Een Bijzonder Gewoon Gezin daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of middels e-mail via info@eenbijzondergewoongezin.nl
 3. Consumenten dienen Een Bijzonder Gewoon Gezin uiterlijk binnen 10 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Een Bijzonder Gewoon Gezin in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Een Bijzonder Gewoon Gezin gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 27. Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Een Bijzonder Gewoon Gezin. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Een Bijzonder Gewoon Gezin ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 28. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

 1. Als Een Bijzonder Gewoon Gezin een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Een Bijzonder Gewoon Gezin verschuldigd zijn.

Artikel 29. Aansprakelijkheid Een Bijzonder Gewoon Gezin

 1. Een Bijzonder Gewoon Gezin is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien Een Bijzonder Gewoon Gezin aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. Een Bijzonder Gewoon Gezin is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Artikel 30. Vervaltermijn 

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Een Bijzonder Gewoon Gezin vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 31. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Een Bijzonder Gewoon Gezin toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Een Bijzonder Gewoon Gezin niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Een Bijzonder Gewoon Gezin in verzuim is. 
 3. Een Bijzonder Gewoon Gezin heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Een Bijzonder Gewoon Gezin kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 32. Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Een Bijzonder Gewoon Gezin in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Een Bijzonder Gewoon Gezin kan worden toegerekend in een van de wil van Een Bijzonder Gewoon Gezin onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Een Bijzonder Gewoon Gezin kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Een Bijzonder Gewoon Gezin 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Een Bijzonder Gewoon Gezin er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Een Bijzonder Gewoon Gezin is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

Artikel 33. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Artikel 34. Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Een Bijzonder Gewoon Gezin is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Een Bijzonder Gewoon Gezin zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 35. Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Een Bijzonder Gewoon Gezin.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 36. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Een Bijzonder Gewoon Gezin bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Artikel 37. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Een Bijzonder Gewoon Gezin is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 2 januari 2022.